Systematyzacja wzorów fleksyjnych dla Słownika gramatycznego języka polskiego1

Spis treści

  1. Podstawy teoretyczne
  2. Wzory rzeczownikowe (ABCDE)
  3. Wzory zaimkowe (Z)
  4. Wzory przymiotnikowe (P)
  5. Wzory liczebnikowe (L)
  6. Wzory czasownikowe (V)
  7. Predykatywy (V0)
  8. Jednostki nieodmienne
  9. Perspektywy
  10. Pozycje cytowane

Celem Słownika gramatycznego języka polskiego (sgjp.pl) w zakresie fleksji jest dokładne podanie paradygmatów wszystkich leksemów odmiennych polszczyzny współczesnej w wersji pisanej. Został on zasadniczo osiągnięty już w wersji elektronicznej SGJP dwukrotnie wydanej na płycie CD-ROM (SGJP 2007, SGJP 2012). Zostały opracowane typy odmiany leksemów oraz realizujące je wzory. Leksemom odmiennym są przyporządkowane wzory, które mają poprawnie generować formy leksemów. Niestety symbole przypisane poszczególnym wzorom nie układały się w przejrzysty system.

Celem ostatniego etapu pracy, którego wynikiem jest wersja internetowa słownika, było opracowanie jednolitego i w miarę możności przejrzystego systemu symboli dla wszystkich wzorów fleksyjnych użytych w słowniku. Ze względu na dużą liczbę wzorów (ok. 1000, w tym prawie 800 rzeczownikowych) to zadanie trudne. Konieczna była dokładna analiza usystematyzowanego materiału – w zestawieniu z dotychczasowymi doświadczeniami jego implementacji w obu opublikowanych wersjach słownika.

Przy tworzeniu systemu wzorów fleksyjnych za podstawę wzięto systematyzację Jana Tokarskiego zawartą w SJPDor. (oraz słownikach wywodzących się od niego). Jej zalety to logiczność, przejrzystość i, co najważniejsze, znaczne rozpowszechnienie. Operuje nią chyba niewielu użytkowników, ale faktycznie istnieje ona w milionach papierowych kopii. I jest wykorzystana, bezpośrednio lub pośrednio, zapewne we wszystkich programach komputerowych operujących fleksją polską. Nawiązanie do klasyfikacji Tokarskiego powinno stanowić ułatwienie dla kogoś, kto będzie operował systemem oznaczeń zastosowanych w SGJP.

1. Podstawy teoretyczne

Jest rzeczą oczywistą, że przedmiotem opisu jest w naszej sytuacji pisana wersja polszczyzny. Opozycje fleksyjne języka polskiego, regularnie występujące morfemy gramatyczne czy alternacje muszą być analizowane w kontekście napisów, tego, jak zapisywane są słowa – z uwzględnieniem zarówno najbardziej podstawowych cech polskiego systemu graficznego (np. skomplikowanych zasad oddawania na piśmie spółgłoskowych fonemów miękkich), jak i szczegółowych zwyczajów ortograficznych, czasem powszechnie respektowanych i skodyfikowanych w zasadach pisowni.

Zestawianie regularnie skontrastowanych serii napisów pozwoliło słowa występujące w polskich tekstach zinterpretować jako formy wyrazowe (fleksyjne) i pogrupować w leksemy. Charakterystyczną część wspólną słów (wyodrębnianą graficznie), będących wykładnikami form tego samego leksemu, nazywamy trzonem (fleksyjnym)2, pozostałą – następującą po nim część słowa – zakończeniem3.

Leksemy układają się w klasy, odpowiadające z grubsza tradycyjnie wyodrębnianym częściom mowy. Leksemy należące do jednej klasy charakteryzują się podobnymi cechami fleksyjnymi, mają paradygmaty zbudowane według podobnych zasad. Te właściwości są istotne przy tworzeniu wzorów fleksyjnych. Ten sam wzór fleksyjny mają leksemy, które mają identyczne zakończenia we wszystkich formach wyrazowych, tj. różnią się tylko trzonem fleksyjnym, charakterystycznym dla leksemu.

Naczelnym naszym zadaniem jest zdyscyplinowany opis fleksji. Doświadczenia, zarówno samego opisu, jak – tym bardziej – komputerowej jego implementacji, pokazują konieczność dwustopniowej realizacji tego zadania. Należy bowiem oddzielić opis funkcji form fleksyjnych (fleksja głęboka, ściśle powiązana ze składnią) i czysto zewnętrzny opis poszczególnych form fleksyjnych i ich wzajemnych stosunków (fleksja powierzchniowa).

Rozróżnienie to widać bardzo wyraźnie we wzorach liczebnikowych, w których niewiele słów (np. pięćset, pięciuset i rzadkie pięciomaset) obsługuje skomplikowany paradygmat zbudowany na opozycjach (przypadka i rodzaju), mających wiele wartości, czyli służy do wypełnienia wielu klatek paradygmatu.

W podręcznikach gramatyki pokazuje się z reguły paradygmaty pełne, w których poszczególne wykładniki tekstowe (najczęściej, słowa) są interpretowane jako formy leksemów (wyrazów w sensie słownikowym), mające określone wartości kategorii fleksyjnych. Z punktu widzenia wzajemnego stosunku form wygodnie jest formy danego leksemu przedstawić w postaci paradygmatu uproszczonego, zawierającego tylko formy bazowe, wystarczające do utworzenia wszystkich form za pomocą prostych zabiegów (dopisywanie zakończeń lub ich części). Przy układaniu wzorów posługiwaliśmy się właśnie takimi paradygmatami. Wzory zbudowane zgodnie z określonym schematem paradygmatu uproszczonego tworzą dany typ wzoru. Nadrzędne względem typów są nadtypy (w internetowej wersji SGJP zwane roboczo „typami odmiany”), grupujące typy stosowane dla określonej klasy leksemów.

W niniejszym omówieniu, inaczej niż w całym słowniku i instrukcji do niego, gdzie ograniczamy się do technicznego podziału formy wyrazowej na trzon fleksyjny i zakończenie, posługujemy się również terminami wziętymi z tradycyjnej analizy morfologicznej: temat danego leksemu jest to wyabstrahowany zbiór ciągów liter charakterystycznych dla danego leksemu (alternantów tematu), między którymi zachodzą relacje uznane za typowe dla języka polskiego, końcówka – to ciąg liter występujący w formie wyrazowej po alternancie tematu, charakteryzujący daną formę leksemu4. Zwróćmy uwagę na to, że nie można powiedzieć, że występuje ona w końcowej części słowa, może bowiem po niej iść jeszcze postfiks (np. +ś, +kolwiek); zdarza się też, że między tematem a końcówką występuje znak graficzny (łącznik lub apostrof), którego tradycyjnie nie włącza się do żadnej z tych cząstek. Z kolei prefiks to początkowa część słów będących wykładnikami danego leksemu, odróżniająca je od słów pokrewnych słowotwórczo; leksemy różniące się prefiksem odmieniają się na ogół podobnie.

2. Wzory rzeczownikowe (ABCDE)

Usystematyzowanie wzorów rzeczownikowych było najtrudniejsze. Członkowie zespołu SGJP wykonali wiele prób systematyzacji wzorów deklinacyjnych i wprowadzili wiele pojęć pomocniczych (Gruszczyński 1989, Gruszczyński 2001, Gruszczyński–Saloni 2005, Skowrońska 2011). Zasadniczym efektem tych prac było oddzielenie wyróżnianych typów wzorów od klas rodzajowych, wprowadzone już w książce Gruszczyńskiego (1989). Widać to jaskrawo w wypadku podrodzajów rodzaju męskiego: paradygmat każdego z trzech rzeczowników pływak może być uznany za szczególną realizację tego samego wzoru, różnice obejmują bowiem tylko trzy klatki paradygmatu, przy czym w dwu z nich (bierniku obu liczb) występuje forma przeniesiona z innej klatki tegoż paradygmatu, a  trzecia klatka (forma niedeprecjatywna mianownika liczby mnogiej) jest specyficzna tylko dla jednego podrodzaju – m1 (męskoosobowego). Tradycyjnie wyróżnia się też rzeczowniki odmieniane według wzorów przymiotnikowych (w SJPDor. „odm. jak przym.”), a także rzeczowniki męskie „odmienne jak żeńskie” (np. w SJPDor.: „wojewoda m odm. jak ż IV”). W pierwszym wypadku rzeczownik ma wszystkie formy takie jak „homonimiczny” przymiotnik, tylko ograniczone do jednego rodzaju, np. nazwisko Topolski ma – po ucięciu dwu pierwszych liter – formy takie, jak polski w rodzaju m1, a Topolska – takie, jak polski w rodzaju f. W drugim wypadku różnice są większe, np. rzeczownik wojewoda ma – po ucięciu początkowych liter – formy takie jak rzeczownik woda, ale z dwoma wyjątkami: dopełniacza (i systemowo synkretycznego z nim biernika) liczby mnogiej (w którym występuje końcówka -ów, charakterystyczna dla rodzaju męskiego) oraz specjalnej formy niedeprecjatywnej mianownika (i systemowo synkretycznego z nim wołacza) liczby mnogiej; ponadto w jego paradygmacie nie występuje alternant tematu z ó (wód).

Obserwacje te były punktem wyjścia do pomysłu, żeby wzór obejmował rzeczowniki różnych rodzajów, jeśli różnice w wybranych kilku klatkach są uwarunkowane rodzajowo. Prowadziło to do umieszczenia w schemacie wzoru większej liczby klatek niż obejmuje paradygmat rzeczownika5. Natomiast zbędne było dwukrotne umieszczanie we wzorze form objętych synkretyzmem uniwersalnym dla danego typu (np. celownika i miejscownika wzorów typu żeńskiego). Schemat wzoru danego typu (paradygmat uproszczony) obejmuje zatem tylko formy bazowe (zob. SGJP 2012:45–6). Paradygmat konkretnego rzeczownika uzyskuje się z kilku wskaźników: nazwy leksemu, oznaczenia rodzaju i symbolu wzoru i typu.

wprowadzonych form bazowych. Wzory rzeczownikowe dzielą się na typy – w zależności od zasobu form bazowych wprowadzonych w paradygmacie uproszczonym: męski, żeński, nijaki i zerowy (obejmujący rzeczowniki nieodmienne). Rzeczowniki plurale tantum są zaliczane do odpowiedniego typu (i należącego do niego wzoru; są one traktowane jako rzeczowniki defektywne – nie mające, ze względu na rodzaj p, form liczby pojedynczej). Na użytek numeracji wzorów wprowadzono jeszcze pojęcie paratypu. Ze zbioru leksemów poszczególnych typów rodzajowych wyodrębniono leksemy odmieniające się „jak przymiotniki”, tj. mające wszystkie formy z zakończeniami przymiotnikowymi, tylko ograniczone do jednego rodzaju – utworzono z nich paratyp przymiotnikowy. Odpowiednio zmodyfikowano też wyjściowe typy: paratyp rodzaju X obejmuje rzeczowniki typu X z wyłączeniem tych, które zaliczono do paratypu przymiotnikowego.

Wyróżniono pięć paratypów, którym odpowiadają następujące znaki, występujące jako pierwsze w symbolach wzorów:

Symbol wzoru rzeczownikowego, podobnie jak czasownikowego, składa się z dwu segmentów rozdzielonych separatorem + (drugi segment jest opcjonalny; występuje tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba) 6. Segment pierwszy podaje podstawową klasyfikację fleksyjną i najczęściej zawiera litery którejś z form leksemu (najczęściej podstawowej) uczestniczące w alternacjach.

Pierwszy segment zaczyna się od znaku A, B, C, D lub E, wskazującego paratyp odmiany (i – pośrednio – rzeczownikowość). Na drugim miejscu w symbolu wzoru rzeczownikowego występuje (z wyjątkiem E) liczba z przedziału 1–5, wskazująca na sposób odmiany, przede wszystkim uwarunkowany charakterem końcowej części tematu:

Podział ten jest – w zasadniczej koncepcji – przejęty z SJPDor., gdzie dla rzeczowników męskich i żeńskich wyróżniono grupy I, II, III i IV, prawie takie same, jak zdefiniowano wyżej: różnica sprowadza się do tego, że do grupy III zaliczono tam również wszystkie rzeczowniki o temacie zakończonym (fonologicznie) /x/ i /h/, kierując się zasobem końcówek. Dla nas istotniejsza była inna cecha: fonemom tym odpowiada (c)h, po którym w funkcji znaku zmiękczenia występuje (lub nie występuje) i według podobnych zasad, jak po literach odpowiadających fonemom twardym innym niż /k/ i /g/. Ponadto tę samą zasadę rozciągnięto na rzeczowniki nijakie, dla których w SJPDor. zastosowano „uproszczony podział” (tematy na spółgłoskę miękką i stwardniałą razem w grupie I). Dla rzeczowników z grupy nVI z SJPDor., typu muzeum, utworzono wzór C5.

Podział tematów nie jest stosowany rygorystycznie. Leksemy przyporządkowane poszczególnym wzorom nie zawsze mają zakończenie tematu zgodne z podaną tu listą. Czasem, zwłaszcza w wypadku, gdy temat jest stały, nie alternujący, zaliczane są do wzoru o innym zakończeniu. Zdarza się bowiem, że identyczny zestaw końcówek występuje u rzeczowników po temacie należącym do różnych grup, jak jest na przykład w wypadku leksemów Montaigne (temat na miękką) i George (temat na stwardniałą). – oba odmieniają się według tego samego wzoru: B1+'w(ów).

Na miejscach trzecim i dalszych symbolu wzoru (przed separatorem +) występują litery uczestniczące w alternacjach, np.:

Ich funkcją jest uszczegółowienie znaku drugiego (liczbowego). Wystąpienie liter w nawiasie wskazuje, że powinny być one traktowane jako jednolity blok, uczestniczący w alternacjach na prawach jednego symbolu (w podanym przykładzie określonemu fonemowi odpowiada tylko pierwsza litera, por. wymowa [bersöz]). Kolejne litery (niekonieczne występujące w formie podstawowej) wpisywane są w symbolu wzoru bez nawiasu w porządku a tergo, np.:

Po ciągu liter (a tergo) może wystąpić nietypowa (również: niema albo czytana niestandardowo) końcówka sg:nom, a także 0 – w wypadku, gdy w rzeczowniku żeńskim w sg:nom występuje końcówka zerowa, np.:

Znaki po separatorze + wskazują odstępstwa od schematu wprowadzonego systematycznie, w szczególności nietypowe końcówki, np.:

Zestaw tych znaków jest obecnie następujący:

Ponadto po separatorze występują dłuższe ciągi znaków dla odmiany nietypowej, supletywnej lub dwuczłonowej, np.:

Do typu E należą wzory nie pasujące do żadnego z typów A–D. Oprócz wzoru E0, obejmującego rzeczowniki nieodmienne, dzielą się one na dwie grupy.

Do pierwszej należą dwa wzory dla rzeczowników plurale tantum, odległe od wszystkich wzorów pozostałych typów – zostały oznaczone przez bezpośrednie wskazanie swoich reprezentantów (E+Niemcy, E+stwo)7.

Do drugiej grupy wchodzą wzory dla rzeczowników singulare tantum (są to jedyne takie rzeczowniki w języku polskim), o wykładnikach odmiany niepodobnych do rzeczowników wskazanych wyżej grup, nazywane tradycyjnie zaimkami rzeczownymi. Oznaczenia tych wzorów, podobnie jak innych wzorów rzeczownikowych, składają się z dwu segmentów rozdzielonych separatorem +. Druga część jest opcjonalna: podany jest w niej explicite postfiks (np. Eco+śkolwiek) lub prefiks (np. Ekt+ni); w pierwszej części, po klasyfikatorze E, podany jest podstawowy alternant tematu (np. Ekto+kolwiek, Esio, Ewasze).

3. Wzory zaimkowe (Z)

Stosownie do przyjętych w SGJP-online założeń jako odrębną grupę leksemów potraktowano zaimki osobowe. Każdy z sześciu należących do niej leksemów odmienia się według innego wzoru. Wzory te, reprezentujące specjalny „typ odmiany” (ppron), układają się w cztery typy: a: (Zmy, Zwy), b (Zja, Zty), b’ (Zsię), c (Zon).

4. Wzory przymiotnikowe (P)

Analizę deklinacji przymiotnikowej (przymiotnikowego typu odmiany) prowadzono, operując paradygmatem uproszczonym, obejmującym – w wariancie podstawowym – jedenaście słów, którymi zostaje zapełniony paradygmat pełny.

Numeracja wzorów przymiotnikowych opiera się na tych samych zasadach co rzeczownikowych. Na pierwszym miejscu litera P wskazuje na przymiotnik.

Na drugim miejscu w symbolu wzoru przymiotnikowego występuje liczba z przedziału 0–4, wskazująca na sposób odmiany, przede wszystkim uwarunkowany charakterem zakończenia tematu (zob. Saloni 1992):

Po numerze grupy czasami podane jest zakończenie tematu charakterystyczne dla danego wzoru – podobnie jak w wypadku rzeczowników, zapisane jest ono w kolejności znaków a tergo (kolejność zwykła jest zastosowana tylko w ujętych w nawias postfiksach, np. kolwiek8). Występują tutaj (oprócz innych liter, nie wymagających komentarza) następujące znaki:

Po podaniu informacji wskazujących na typ odmiany i zapis zakończenia omawianych wyrazów mogą pojawić się jeszcze następujące znaki:

We właściwej funkcji w końcowej części symbolu wzoru występują jeszcze dwie litery, które jednak odnoszą się do form specjalnych:

Ponadto:

Wzory przymiotnikowe układają się w większą liczbę typów: ich zróżnicowanie opiera się na występowaniu w pewnych wypadkach niestandardowego zestawu form.

5. Wzory liczebnikowe (L)

System numeracji wzorów liczebnikowych („typu odmiany” liczebnikowej) jest oparty na podobnych zasadach – z tą różnicą, że zamiast liter tematycznych wykorzystane są skojarzenia znaczeniowe.

Po pierwszym znaku L (liczebnik), następuje litera określająca typy wzorów liczebnikowych:

Do tworzenia nazw wzorów dla rzeczowników głównych zostały użyte liczby naturalne. Ściślej – w nazwie takiego wzoru na miejscach trzecim i dalszych stoi najniższa liczba naturalna, której nazwa odmienia się według tego wzoru, np.: Lc3, Ld5, Ld11, Ld20, Ld200 itd.

Nieco inną konwencję zastosowano do liczebników nazywających liczby w sposób przybliżony, np.: Ld1P (paręnaście), LdW0 (wieledziesiąt); nazwy czysto konwencjonalne to tylko: LdX (ile), LdT (tyle), LdW (wiele). Jeśli w formach leksemu występuje postfiks, jest on zapisywany po znaku +, np.: LdX+ś, Ld2+kroć (dwakroć).

Przy numerowaniu wzorów dla liczebników dwu pierwszych typów zastosowano najprostsze techniki mnemotechniczne, np.: Lapół, Lbpółtora.

6. Wzory czasownikowe (V)

Najbardziej skomplikowane jest przedstawienie wzorów czasownikowych, choć zasadnicza analiza wykładników koniugacyjnych została przeprowadzona wcześniej (przede wszystkim od dawna operowano konsekwentnie paradygmatami uproszczonymi, zawierającymi tylko formy bazowe), a obecnie ograniczono się do wprowadzenia nowych oznaczeń, dostosowanych do całego systemu. Wykorzystano tu doświadczenia Zygmunta Saloniego, który nad fleksją werbalną pracował przez 35 lat – od momentu, gdy w roku 1981 przejął od Jana Tokarskiego rękopis Schematycznego indeksu polskich form wyrazowych (Tokarski 1993).

Stwierdził wtedy, że pod względem adekwatności względem materiału lepsza od późniejszej klasyfikacji Tokarskiego, z SJPDor. (1958), wyróżniającej tylko 18 grup i podgrup koniugacyjnych (nie licząc wyjątków), jest wcześniejsza – z książki Czasowniki polskie (1951), wyróżniająca ich 49. Tą też operował on roboczo w dalszych pracach. W celach popularyzatorskich jednak lepiej było odwoływać się do klasyfikacji drugiej jako lepiej znanej (zob. np. Saloni 2001). Właściwa analiza Saloniego szła w kierunku uściślenia systematyzacji Tokarskiego i doprowadziła do wyróżnienia 217 wzorów koniugacyjnych (zob. Saloni 2008). Symbole tych wzorów, stanowiące uszczegółowienie symboli Tokarskiego, były używane w wydaniu I i II SGJP. System ten miał tę wadę, że był bardzo trudny do przyswojenia. Autor przyznaje, że gdy widział symbol, rozumiał tylko jego początkową część, reszty – bez przykładu – nie pamiętał.

Z tych powodów dla internetowej wersji SGJP postanowiono opracować system symboli nawiązujących do oznaczeń z SJPDor. Jednak konieczne było dokonanie czysto formalnych zmian. Niewygodne było mianowicie użycie liczb rzymskich, które występują w SJPDor. i późniejszych słownikach – występują w nich bowiem litery alfabetu łacińskiego, co utrudnia automatyczne sortowanie (standardowe jest układanie napisów według kolejności alfabetycznej). Dlatego też trzy pierwsze znaki symbolu stanowią (oprócz czterech wyjątków podanych na końcu niniejszego punktu):

Oznaczenia 01–11 odpowiadają dużym grupom I–XI z SJPDor. (pominięte są modyfikujące litery przy grupach V, VI, VII, VIII i X). Pozostałe numery zostały wykorzystane dla czasowników „bez cyfry [tj. numeru] grupy” w SJPDor., oczywiście odpowiednio pogrupowanych. Jednak niektóre z tych czasowników, których odmiana niewiele odbiega od któregoś z wzorów I–XI, mają przyporządkowany odpowiedni niższy numer dwucyfrowy; specyfika tego wzoru podawana jest w dalszej części oznaczenia (od czwartego znaku).

Ta część oznaczenia wzoru zawiera charakterystykę alternacji występującej w należących do niego czasownikach, podanych – w miarę możności za pomocą liter występujących w poszczególnych formach. Rozpada się ona na dwa segmenty rozdzielone separatorem + (drugi segment jest opcjonalny; występuje tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba).

W pierwszym segmencie (obligatoryjnym) notowany jest przyrostek tematowy (według Jana Tokarskiego), na ogół w dwu alternantach, przedzielonych kreską pionową: praes:sg:3p (tzw. temat czasu teraźniejszego, np. (rys)uje) i praet:sg:m:3p (tzw. temat czasu przeszłego, np. (rys)owa(ł)) jeśli oba alternanty są identyczne, notuje się tylko jeden ciąg liter), np. symbol V05nie|ną odpowiada podgrupie Va w  SJPDor., do której należy wiele leksemów (np. ciągnąć). Zdarza się, że segment ten jest redundantny w stosunku do wcześniejszej części oznaczenia, np. V04uje|owa – oznaczenie IV w SJPDor. jednoznacznie wskazuje grupę, która nie obejmuje żadnych odmianek czy podgrup, alternacja w niej jest uniwersalna (np. rachować). Zdarza się, że przyrostek tematowy podany w  pierwszym segmencie (ze względów poglądowych, dydaktycznych) z punktu widzenia programu SGJP należy do trzonu fleksyjnego (tj. części powtarzającej się we wszystkich formach leksemu), np. V01a – litera a jest obecna we wszystkich formach czasowników grupy I (np. chować). Zdarza się też, że w  praet:sg:m:3p występuje zerowy alternant przyrostka tematowego: w wypadkach takich po kresce | nie notuje się żadnej litery, np. V05nie| – symbol ten odpowiada głównemu wzorowi podgrupy Vc z SJPDor. (np. chudnąć). Na zasadzie wyjątku zastosowano – po kresce | – symbol 0 (zero) – dla czasowników defektywnych, nie mających formy praet:sg:m:3p (i innych form od tematu czasu przeszłego (V03eje|0 : goreć –gore).

Drugi segment (po separatorze +) drugiej części wzoru czasownikowego notowany jest w wypadkach, gdy wcześniejsze jego elementy nie wystarczają do jego jednoznacznej identyfikacji. Notowany jest wtedy jeszcze jeden alternant przyrostka tematowego lub, szerzej, tematu czasownika, uznany za najbardziej charakterystyczny, np. symbol V05nie|ną+ń odpowiada podgrupie Vb w SJPDor., różniącej się od Va formą rozkaźnika (płyń w opozycji do ciągnij). Starano się o to, aby forma notowana po + była najbardziej charakterystyczna dla alternacji występujących w danym wzorze, np. V06si+szę (np. kusić).

Systemu numerowania grup nie zastosowano do czterech leksemów nie mających typowych wykładników koniugacyjnych, lecz przejęte z odmiany przymiotnikowej. Odpowiadające im wzory składają się z dwu segmentów: pierwszego VA i – po znaku + – formy męskiej danego leksemu: VA+winien, VA+rad, VA+gotów, VA+kontent.

Osobny typ (b) reprezentuje czasownik być, który jako jedyny w języku polskim ma równocześnie formy czasu przyszłego prostego będzie (i odpowiednio formy innych liczb i osób) oraz jest (analogicznie). Jego odmiana od czasowników o wzorze V19będzie/był reprezentujących podstawowy typ czasownikowu [v] (np. nabyć) różni się tylko naddatkiem — form teraźniejszych; dlatego przypisano mu wzór V19będzie/był+jest.

Wszystkie pozostałe czasowniki (oprócz nieodmiennych syntetycznie, zwanych często predykwtywami) reprezentują w istocie ten sam typ [v], choć w zależności od swych cech (aspekt, właściwość) mają różny zestaw form w paradygmacie. Wyodrębnienie osobnego typu 67 ma uzasadnienie techniczne (występowanie różnych alternantów w formie męskiej czasu przeszłego w zależności od pozycji cząstki aglutynacyjnej, np. niosłem+m niósł).

7. Predykatywy (V0)

Inaczej niż w poprzednich wersjach SGJP jako osobny typ odmiany pred potraktowano predykatywy (np. trzeba). W artykułach hasłowych opisano je jednak jako czasowniki niewłaściwe i oznaczono – paralelnie do innych typów leksemów czasownikowych – symbolem V0.

8. Jednostki nieodmienne

System typów zastosowano także do jednostek uwzględnionych w słowniku i występujących w jednej tylko postaci tekstowej (z istotnym wyjątkiem wymienionym niżej). Uwzględniono nawet dwa typy odmiany tych jednostek: zwykłych leksemów nieodmiennych oraz skrótów, które trudno nawet uważać za leksemy języka polskiego: zamiast paradygmatu jest przy nich podawany sposób rozwinięcia. Z kolei typ nieodmienny (ndm), obejmujący wszystkie leksemy nie należące do sześciu „typów odmiany” wymienionych w punktach 2­–7, zawiera wzory dwóch typów. Oprócz typu [ndm] jest wprowadzony typ e, do którego należą przyimki mające zróżnicowane formy w zależności od kontekstu, np. z/ze. Zostały one w słowniku oznaczone symbolem Re, podobnie jak przedrostki czasownikowe typu pod+/pode+.

9. Perspektywy

Zasadniczym celem przedstawionego wyżej systemu oznaczeń było zbudowanie hierarchii, która ułatwi zastosowania praktyczne. Możliwe powinno być zarówno znalezienie właściwego oznaczenia dla leksemu nie uwzględnionego w słowniku, jak i stworzenie nowego oznaczenia dopasowanego do całości (do pewnego momentu zawierającego elementy wprowadzone we wzorach istniejących).

Mamy bowiem przeświadczenie, że SGJP może być z powodzeniem rozwijany dla celów zarówno uczenia języka polskiego, jak i przetwarzania tekstów w języku polskim.

10. Pozycje cytowane

Przypisy

1 Praca powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/04695. Artykuł niniejszy jest napisany przez jednego autora, od którego pochodzi również systematyzacja i numeracja wzorów. Została ona jednak włączona do słownika, którego całościowa organizacja jest dziełem wspólnym zespołu autorskiego SGJP. Dlatego też w narracji użyte są bądź formy liczby mnogiej, bądź formy nieosobowe, dla podkreślenia, że referowane sądy i decyzje są wypracowane wspólnie.

2 Cząstka ta, którą w poprzednich wydaniach SGJP nazywaliśmy tematem fleksyjnym, nie musi być najdłużsyzm ciągiem liter dla wszystkich form danego leksemu, np. dla leksemu pływak ‘przedmiot’ został wydrębniony trzon pływa. Kwestia ta zostanie objaśniona niżej.

3 Obie te cząstki mogą być zerowe, np. dla leksemu sen (zerowy temat: 0+sen, 0+śnie) albo dom (stały temat, zerowe zakończenie w mianowniku i bierniku l.p.).

4 Ewentualna podzielność końcówki na morfemy (np. w czasownikowych formach aglutynacyjnych, typu pis+a-ł-y-by-śmy) nie jest z istotna dla naszego problemu.
5 Na przykład wiele wzorów typu żeńskiego (D) ma po znaku + symbol (ów), oznaczający wyjątkową końcówkę dopełniacza liczby mnogiej. Rzecz jasna, końcówka +ów nie występuje w rzeczownikach żeńskich (np. fala), tylko w męskich (np. cieśla) – oba odmieniają się według tego samego wzoru: D1+(ów).

6 Człon symbolu wzoru po znaku + niekoniecznie musi odpowiadać faktycznym właściwościom leksemu, który się według tego wzoru odmienia, bo może się odnosić do innych leksemów – zob. wyżej przypis 4.

7 Rzeczownik plurale tantum Niemcy nie pasuje ani do żeńskiego typu D (ze względu na pl:nom), ani do męskiego B (ze względu na pl:gen); rzeczowniki plurale tantum wzoru E+stwo mają we wszystkich formach końcówki charakterystyczne dla liczby pojedynczej.

8 Wszystkie formy z postfiksem odpowiadają formom innego leksemy bez postfiksu.

9 Koncepcja form bazowych wraz z odpowiadającymi im oznaczeniami jest opisana we wstępie teoretycznym do SGJP.

Zygmunt Saloni Marcin Woliński Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński Danuta Skowrońska

Grammatical Dictionary
of Polish

3rd Edition Online

Warszawa 2015

OK